ความหลากหลายของอุตสาหกรรม

มาตรฐานใหม่ บริษัท ที่ให้เช่าสินทรัพย์รายใหญ่จะเห็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์และหนี้สินที่รายงานกล่าว Suki Vongthavaravat, คู่ค้าที่ปรึกษาจาก KPMG ในประเทศไทย ความหลากหลายของอุตสาหกรรมรวมทั้งผู้ค้าปลีกพลังงานและสาธารณูปโภคและ บริษัท สายการบินจะได้รับผลกระทบ นายสุกิจกล่าวว่า “ยิ่งขนาดของสัญญาเช่าสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลต่อเมตริกการรายงานที่สำคัญ

เช่นอัตราส่วนหนี้สิน นอกจากนี้การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 อาจทำให้ บริษัท มีสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงบการเงินเป็นจำนวนมาก งนั้น บริษัท ควรคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ไปใช้กับผู้มีส่วนได้เสียในระยะเริ่มแรกเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝัน